Luotauspalvelut

Oy Civil Tech Ab suorittaa tavallista kaikuluotausta, matalataajuuskaikuluotausta ja viistokaikuluotausta. Lisäksi käytössämme on reflektioluotauslaitteisto. Tavallista kaikuluotausta käytetään määritettäessä pohjan pinnanmuotoja ja syvyyssuhteita. Matalataajuuskaikuluotausta käytetään määritettäessä pohjasedimentin kerrospaksuuksia. Viistokaikuluotausta käytetään etsittäessä pohjalla olevia kohteita sekä täydentämään pinnanmuotojen tarkastelua. Reflektiokaikuluotaimella määritetään kallion sijaintisyvyys.

Tutkimukset paikannetaan DGPS-laitteistolla (Crescent VS100-vastaanotin) tai VRS-GPS-laitteistolla (Trimble 5800). Käytännössä DGPS-laitteiston tarkkuus on 1-2 metriä ja VRS-GPSlaitteiston 2-3 cm.

Kaikuluotainyksikkönä käytetään Meridata MD500 – laitteistoa. Tavallisen luotauksen taajuus on 200 kHz ja matalataajuusluotauksen taajuus on 24 kHz.

Viistokaikulaitteistona käytetään DSME E&R Ltd. Sonar Beam S-150PHDi – viistokaikuluotainta. Viistokaikuluotaimen havaintotaajuus on joko 1250 kHz tai 400 kHz.

Reflektiokaikulaitteistona käytetään C-Products Ltd. C-boom – kaikuluotainta ja C-Phone – hydrofonia.

Äänennopeuden määrittämiseksi eri vesikerroksissa laaditaan äänennopeusprofiili Valeport MiniSVS – äänennopeusmittarilla.

Kaikki laitteet on kytkettynä Meridata MDCS-tiedonkeruujärjestelmään.

Tutkimukset suoritetaan yleensä KKJ-koordinaatistojärjestelmässä. Tulostusvaiheessa käytämme 3D-Win – ohjelmaa tarvittaviin koordinaatistomuunnoksiin.

Vesiasteikkona käytämme mareografeja, joiden perusteella interpoloimme työkohteelle vedenkorkeuden. Vertailutasona käytetään kyseisen vuoden Mw-tasoa tai tilaajan ilmoittamaa muuta vertailutasoa (esim. järvillä). Voimme tarkkailla vedenpinnan korkeusmuutoksia reaaliaikaisesti VRS-GPS-laitteistolla.

Luotaushavainnot käsittelemme Meridata MDPS-ohjelmistolla sekä 3D-Win-ohjelmalla. Luotaukset tulostetaan yleensä 1:1000 tai 1:500 mittakaavassa.

Luotaustuloksia voidaan käyttää:

  • Vesialueiden syvyyskartoituksissa
  • Vesiväylien suunnitteluissa
  • Ruoppaustöissä
  • Putki- tai kaapelilinjauksissa
  • Pohjan lohkareisuuden selvityksissä
  • Esineiden sijaintimäärityksissä
  • Ympäristötutkimuksissa

Ennen uuden vedenalaisen projektin aloittamista on hyvä selvittää pohjan pinnanmuodot sekä sedimenttikerrosten paksuus. Säästöä syntyy kun voidaan heti työprojektin alkaessa kohdistaa optimaaliseen kohtaan eikä synny ei-toivottuja keskeytyksiä.